„Instytut Badań nad Podstawami Demokracji” w Warszawie

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „Instytut Badań nad Podstawami Demokracji”  zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:

– Mirosławę Helenę Grabowską

– Krystynę Ewę Siellawę-Kolbowską

– Krzysztofa Mariana Kosełę

– Tadeusza Szawiela

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4, przed asesorem notarialnym Sławomirem Strojnym – zastępcą notariusza Marka Bartnickiego –  w dniu 14 czerwca 1995 r. (Repetytorium A nr 3263/95), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 nr 21, poz. 97), ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundacja podlega również nadzorowi i kontroli Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 6

Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 7

Fundacja może ustanowić i przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celami Fundacji jest:

a) poszerzanie wiedzy naukowej i powiększanie dorobku badawczego w dziedzinie filozoficznych, historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych warunków powstania i funkcjonowania systemów demokratycznych we współczesnych społeczeństwach.

b) udzielanie wsparcia osobom prowadzącym prace naukowe i badawcze w dziedzinie określonej w punkcie a.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów, kursów i wykładów lub innych form edukacyjnych służących poszerzaniu i wymianie wiedzy w dziedzinie określonej w § 8 pkt a.

b)     prowadzenie badań naukowych oraz finansowanie realizacji programów badawczych służących poszerzaniu wiedzy w dziedzinie określonej w § 8 pkt a.

c)     organizowanie i finansowanie wyjazdów polskich naukowców za granicę w celu wygłoszenia odczytów i wykładów, uczestniczenia w konferencjach i sympozjach, a także w celu prowadzenia badań rozwijających wiedzę o problemach funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych.

d)     organizowanie i finansowanie przyjazdów zagranicznych naukowców w celu uczestniczenia w sympozjach i konferencjach, wygłaszania odczytów i wykładów, a także w celu prowadzenia badań naukowych w dziedzinie określonej w § 8 pkt a.

e)     przyznawanie i finansowanie stypendiów dla osób realizujących prace naukowe lub programy badawcze w dziedzinie określonej w § 8 pkt a.

f)     współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

g)     działalność wydawniczą

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz osoby prawne, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11

1. Dla zapewnienia realizacji swoich celów Fundacja prowadzi działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

2. Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Fundacji jest:

a)     działalność wydawnicza

b)     prowadzenie badań w dziedzinach określonych w §8 pkt a

c)     świadczenie usług edukacyjnych

d)     sporządzanie ekspertyz

3. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Fundacji jest:

a)     działalność wydawnicza

b)     prowadzenie badań w dziedzinach określonych w §8 pkt a

c)     świadczenie usług edukacyjnych

d)     sporządzanie ekspertyz

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

a) darowizn, spadków, zapisów

b) subwencji osób prawnych

c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

d) z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych stosownie do obowiązujących przepisów

§ 15

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów i odpisów od podatku mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 5000 dolarów USA (słownie: pięciu tysięcy dolarów USA) uzyskują, o ile wyrażą takie życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 18

Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

§ 19

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”

 1. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu  Fundacji,
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 20

Organami Fundacji są:

– Rada Fundacji zwana dalej „Radą”

– Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”

§ 21

 1. Rada liczy co najmniej 3 osoby.
 2. Radę powołują Fundatorzy. Kadencja Rady trwa pięć lat.
 3. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

§ 22

Członkowie Rady Fundacji nie mogą:

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 23

 1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą zakończenia kadencji, złożenia – skierowanej na ręce Rady – pisemnej rezygnacji członka z udziału w pracach Rady lub z chwilą śmierci.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.

§ 24

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub połowy członków Rady – zgłoszony Przewodniczącemu Rady na piśmie.
 3. O terminie posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady co najmniej 15 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni inny członek Rady wskazany przez Radę.

§ 25

Regulamin pracy Rady ustalają Fundatorzy.

§ 26

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 27

Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona członków Rady – z głosem doradczym.

§ 28

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 29

Do kompetencji Rady należy:

a)     nadzór nad działalnością Zarządu,

b)     podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji,

c)     podejmowanie uchwał zatwierdzających likwidację Fundacji lub połączenie z inną fundacją,

d)     powoływanie i odwoływanie członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu,

e)     ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,

f)     zatwierdzanie programów działania Fundacji,

g)     rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium.

§ 30

Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań nadzorczych i kontrolnych jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia  wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. Żądania złożenia przez członków Zarządu ustnych lub pisemnych wyjaśnień

§ 31

Zarząd składa się od  trzech do pięciu członków – w tym Prezesa Zarządu – powoływanych na trzyletnią kadencję przez Radę.

§ 32

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem zakończenia kadencji, odwołania przez Radę, bądź z dniem śmierci członka Zarządu.

2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:

a)     złożenia na ręce Rady pisemnej rezygnacji członka Zarządu z udziału w pracach Zarządu.

b)     podjęcia pracy lub  funkcji, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu.

c)     nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.

d)     naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 33

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją za zewnątrz.
 2. Zarząd działa  według przyjętego przez siebie regulaminu.

§ 34

Zarząd:

a)     uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

b)     sporządza coroczne sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie,

c)     sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d)     przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e)     ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

f)     tworzy i znosi  jednostki organizacyjne Fundacji,

g)     występuje z wnioskiem o przystąpienie do spółek i fundacji,

h)    występuje z wnioskiem o likwidację Fundacji,

i)      podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 35

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 36

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.

§ 37

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 38

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy do roku, mogą być również zwoływane w razie konieczności.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady lub innego członka Zarządu.
 3. O terminie posiedzenia Zarządu Prezes zawiadamia pozostałych członków Zarządu i Radę co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. W razie niemożności wypełniania przez Prezesa Zarządu obowiązku określonego w ust. 3 zawiadomienia dokonuje inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI

§ 39

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych,
 2. Jednostki organizacyjne Fundacji podlegają jej Zarządowi,
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem tą jednostką,
 4. Kierownika jednostki organizacyjnej powołuje i odwołuje Zarząd,
 5. Zakres działania jednostki organizacyjnej Fundacji oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej  określa regulamin organizacyjny jednostki organizacyjnej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 40

Działalność odpłatna Fundacji  powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU

§ 41

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

§ 42

Wniosek w kwestii zmiany statutu może zgłosić co najmniej dwóch Fundatorów, co najmniej 2/3 członków Zarządu i 2/3 członków Rady.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzje o połączeniu podejmuje Rada poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu członków Rady.

§ 44

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. –

2. Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostanie przekazany instytucjom wskazanym przez Radę, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 45

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd poprzez uchwałę podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu członków Zarządu.

§ 46

Fundacja składa Ministrowi – Przewodniczącemu Komitetu Badań  Naukowych oraz Ministrowi Gospodarki i Polityki Społecznej, corocznie do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 47

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

    

Warszawa, 18 marca 2015 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.